Hüseyin Küçükdemirci

Hüseyin Küçükdemirci

Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir

Esnaf muaflığı ve Vergi Muafiyeti

22 Ocak 2021 - 19:36 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 - 19:37

Gelir vergisi kanunun 9. Maddesinde “Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.” denilmektedir.

Madde madde gelir vergisinden muaf olan esnaf bilgileri belirtilmiş olmakla birlikte yazımızın konusu “7256 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent ve 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak” üzere yürürlüğe giren 10 maddedir.

Gelir vergisi kanunun 9. Maddesine eklenen 10. Bent aşağıdaki gibidir.

  Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu durumda oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için vergiden muaf esnaf olabilmeleri için;

 1. Ayrı bir iş yeri açmadan oturdukları evde çalışmaları,
 2. Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan üretim yapmaları,
 3. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
 4. Türkiye’de Kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve
 5. Tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmelidir.

Tüm bu şartlar gerçekleşip esnaf muafiyet yazısı ikamet ettiğiniz vergi dairesinden alındıktan sonra faaliyete başlayabilirsiniz.

Satışlara başladıktan sonra bankalar, bu kanun kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (en az on gün süreyle bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve gelir vergisi kanunun 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

Yani sizin satmış olduğunuz 100 TL lik bir ürün karşılığı banka hesabınıza gelen tutar üzerinden işçi çalıştırmadığınız düşüldüğünde bankanız 4 TL lik bir tevkifat yapıp sizin adınıza devlete beyan edecek kalan 96 TL hesabınızda kullanılabilir durumda olacaktır.

Kanunda önemli belirtilen iki önemli nokta ise

 1. Bir yıl içinde elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.
 2. Hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur” denilmesidir.

Bu nedenle esnaf muaflığının sınırlarının dışına çıkılması durumunda kanunda belirtilen şartlarda hemen vergi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi ile oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için yazar kasa fişi, fatura düzenleme, beyanname verme, defter tutma, ba-bs bildirimi verme gibi vergisel yükümlülükleri söz konusu değildir ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesine göre Türkiye sınırları içinde yapılan bu ticari işlem KDV'den de müstesna tutulmuştur.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi ile oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulamaya giren bu düzenleme önemli derecede avantaj sağlamış olup hem KDV yönünden hem de Gelir Vergisi yönünden mükellefi ciddi bir vergi yükünden kurtarmıştır.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • cansın ay
  5 ay önce
  devlet memuru olan kişi de evde ürettiği ürünler için bu belgeyi alabilir mi?
 • HÜSEYİN KÜÇÜKDEMİRCİ
  5 ay önce
  657 Sayılı yasa, devlet memurlarının ticaret yapmasına engel diye biliyorum. Ayrıca ücret gelirleri yönünden gelir vergisi mükellefi olduğunuz için vergi dairesi bu konuda sizi esnaf olarak değerlendirmeyebilir. İkametgahınızın olduğu vergi dairesine dilekçe vermenizde bir sakınca yok.

Son Yazılar