Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

Tüketici Danışmanı Köşesi (Paket Tur Sözleşmeleri)

02 Temmuz 2018 - 08:06

Seçim bitti. Şimdi birçoğumuz için tatil zamanı. Bugünkü yazımızda, paket tur
sözleşmeleri hakkında TÜKETİCİ HAKLARINA değineceğiz. Arkadaşınızın tavsiyesi
üzerine kendiniz veya arkadaş grubu ile birlikte birkaç günü kapsayan seyahate çıkmayı
planladınız. Bir seyahat acentesine gittiniz. Seyahat acentesinde sizi çok güzel
karşıladılar, birçok ikramlar yaptılar, gitmek/görmek istediğiniz yerlere ilişkin paket tur
seçenekleri hakkında bilgi verdiler.
Size, son model otobüslerle belirlenen saatlerde belli merkezlerden alacaklarını,
……tesisinde açık büfe kahvaltı, ….. restoranda seç al öğlen yemeği vereceklerini, Efes
harabelerinde rehber eşliğinde 2 saat tarihi ve turistik gezi yapılacağını, 5 yıldızlı
……otelde akşam yemeği ve konaklama, gece yarısından önce folklor ekibi eşliğinde sıra
gecesine katılacağınızı söylediler. Peki, bu söyledikleri ile ilgili yazılı bir doküman verdiler
mi? Hayır! Hepsi sözlü ifade edildi…
Peki sonra ne oldu? Tura katılan tüketicilerden biri anlatıyor! Biniş yapacağımız
yerlerde toplandık, SMS ile biniş yerinin değiştirildiğini bildirdiler oraya kadar taksi ile
gitmek zorunda kaldık. Eski model bir otobüse bindirdiler. Kahvaltı yerine, araç içinde
sıcak-soğuk içecek ve simit-bisküvi verdiler. Rehberliği otobüs muavininin yaptığı, yarım
saatlik bir Efes turunu müteakip, yol güzergahında bulunan şehirler arası otobüslerin
durduğu bir tesiste hızlı yiyecek tarzı öğlen yemeği verdiler. 5 yıldızlı otel yerine 2 yıldızlı
bir otelde konakladık. Sıra gecesi, otelin diskosunda otel çalışanları tarafından organize
edilmişti. Benim için resmen bir kabustu. Moral bulmaya gittik, sinir sahibi olduk. Moralimiz
çok bozuk!
Üzülmeyin hepsinin telafisi mümkün….
Seyahatiniz ile ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiği hususlarına aşağıda açıklık
getirmeye çalışalım. İlk etapta bir kaç tanımı hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum.
Katılımcı: Herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da
lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket
tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi,
Paket tur sözleşmesi: Paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma,
konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu
fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi
kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeleri, ifade eder.
Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı
broşür verilmesi zorunludur. Öyleyse verilmesi zorunlu olan bu ön bilgilendirme broşürünü
isteyelim. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı,
ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgileri yer almış olmalıdır. Paket tur
düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur sözleşmesi düzenlemek zorundadır.
Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması
halinde, turun başlamasından yurt içi turlar için en az yirmi dört saat, yurt dışı turlar için ise
kırk sekiz saat önce paket tura ilişkin hususlarda katılımcıyı bilgilendirmek zorundadır.
Yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmeleri ile bilgilendirmelerin, en az
on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde
düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile

-2-

katılımcıya verilmesi zorunludur. Sözleşmede yer alan fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça
sözleşmede belirtilmesi, fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının
sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde katılımcıya yazılı
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini
geçmeyecek şekilde belirli hallerde (döviz kurlarında, yakıt fiyatları ve vergilerde aşırı
artışlar vb.) sözleşme fiyatı artırılabilir.
Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde (Örn: Gemi ile Akdeniz
turuna yazıldınız. İzmir limanından gemiye binecektiniz. Tur şirketi terör tehdidi gerekçesi
ile İzmir limanı yerine Atina’dan gemiye binmenizi isteyebilir) katılımcı, bu değişikliği (İzmir-
Atina arasındaki seyahat masraflarının karşılanması kaydıyla) kabul edebileceği gibi,
yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; paket tur düzenleyicisi veya aracısı
tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel
ödemeksizin katılma, fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir
paket tura katılma, herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik
haklardan birisini kullanabilir. Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya
aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının
ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde
iade etmesi zorunludur.
Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce
turun iptal edilmesi halinde katılımcı, yukarıda belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.
Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet
sağlayıcısına ya da paket tur düzenleyicisi veya aracısına derhal bildirmek zorundadır. Bu
eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı
vardır. Tura katılanların, eksiklikleri gösteren yazılı bir belgeyi kendi aralarında oluşturmak
suretiyle imza altına almaları, fotokopi aracılığıyla çoğaltmaları ve bu belge ile tüketici
hakem heyetlerine başvuruda bulunmalarını öneriyoruz.
Paket tur düzenleyicisinin, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü
yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, paket tur düzenleyicisi paket
turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif
düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki
farkı tazmin eder. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir.
Sözleşmeden dönülmesi durumunda paket tur düzenleyicisinin ücret talep etme hakkı
sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya
en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak paket tur düzenleyicisi veya aracısı o ana
kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir
karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya
aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere
ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri
karşılamakla yükümlüdür. ABD’ye gemi ile seyahat eden bir katılımcının paket tur
düzenleyicinin sorumluluğunda olan ABD’ye giriş izni alınamaması nedeniyle, İspanya
turuna devam etmesi yönündeki alternatif düzenlemeyi kabul etmediği için İspanya’da
limanda indirilerek, sen kendi imkanlarınla ülkene geri dön demek gibi bir durumda
bırakılmaz. Paket tur düzenleyicisi, sorumluluğunda bulunan işi eksik yapması nedeniyle
ortaya çıkan durumdan sorumludur.
Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili
hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleşmenin hiç veya
gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı HER TÜRLÜ ZARARDAN
SORUMLUDUR. KATILIMCI, BOŞA HARCANAN TATİL ZAMANI İÇİN DE UYGUN BİR
TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR.
Katılımcının kusurunun bulunması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü
bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin
bulunması, paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının

-3-

gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın
meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın
sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket
turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
katılımcıya bildirilmiş olması hallerinde paket tur düzenleyicisi veya aracısı, sözleşmenin
hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Paket tur sözleşmelerini devir edebilir miyiz?
Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun
başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli
tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
Paket tur sözleşmeleri fesih edilebilir mi? Fesih edilen sözleşme için cayma bedeli
ödenir mi?
Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde,
ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç
olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel
kendisine iade edilir.
Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih
bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda
kesinti yapılabilir. Bu kapsamda, önceden öngöremediğimiz nedenlerle paket tura
katılamama ihtimalini dikkate alınarak paket tur sözleşmelerine yazılan fesih halinde
cayma bedeli/tazminat rakamlarının fahiş rakamlar olmamasına özen göstermenizi
öneriyoruz.
Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve
engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz
günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu
vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip
belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir
kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu kapsamda
yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına
ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
Paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılan fesih
bildirimlerinde, cayma bedeli/tazminat ödenmemesi için katılımcının öngöremediği ve
engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep olması gerektiğinden söz edilmektedir.
Katılımcının hastalanması/kaza geçirmesi sonucu ayakta/yatarak tedavi görmesi, gözaltına
alınması, tutuklanması, yurtdışı çıkış yasağı konulması, ülkede büyük bir doğal afet
meydana gelmesi sonucu biniş yerlerine ulaşımın aksaması, asayiş ve güvenlik ile ilgili
alınan polisiye tedbirler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, eş veya çocukların
katılımcının bakımına/refakatine muhtaç olacak şekilde hastalanması ve doktor tarafından
refakatçi olarak rapora yazılması vb. durumlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Tüm
bunların mutlaka belgelendirilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Katılımcının ölümü
halinde, mirasçılarından sözleşmeden kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi istenemez.
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Hakkında detaylı bilgiye 14.01.2015/29236
tarih/sayılı R.G.den ulaşabilirsiniz. Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her
zaman yanınızda...
Sorularınız için;
Yaz sezonu nedeniyle dernek merkezimiz kapalı olduğundan, [email protected]
e-posta adresine yazabilirsiniz.
TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip
ediniz...

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar