Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

Tüketici Danışmanı Köşesi (Devre Tatil, Ön Ödemeli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri)

01 Haziran 2018 - 09:59

 

Nihayet yaz geldi. Tatil için planlar yapılmaya başlandı. Bugünkü yazımızda, devre tatil, ön ödemeli devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hakkında TÜKETİCİ HAKLARINA değineceğiz. İlk etapta bir kaç tanımı hatırlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

    Devre tatil sözleşmesi: Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeleri,

    Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi: Tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri,

    Değişim sözleşmesi: Tüketicilere devre tatil sözleşmesinden doğan haklarından diğer kişilerin geçici olarak yararlanmasına izin vermesi karşılığında gecelik konaklama veya diğer hizmetlere geçici olarak erişim imkanı veren bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleşmeleri,

    Yeniden satış sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri, ifade eder. Burada ayni ve şahsi hak diye iki kavram karşımıza çıkmaktadır. Ayni hak, mülkiyet hakkı olup mirasçılara veraset yoluyla intikal ettirilebilir. Şahsi hak ise, yalnızca kişiye ait olan bir haktır. Miras yoluyla intikal ettirilemez. Sözleşme süresi boyunca, sözleşmenin tarafı olan kişi tarafından kullanım hakkı elde edilmiş olur. Bir devre tatil sözleşmesine dayalı olarak, başka yerlerdeki tesislerden yararlanılması hakkı değişim sözleşmeleri ile mümkündür. İlerleyen zamanlarda devre tatil hakkınızı devretmek, diğer bir deyişle yararlanma haklarını tamamen başkasına vermek için devre tatil sözleşmesi ile birlikte yeniden satış sözleşmesi yapılmış olmalıdır. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus, şahsi hak tanıyan sözleşmelerin bir süresi olduğudur. Süre bittiğinde, tesisten yararlanma hakkı da sona erer. Genel olarak, bu süre 19 ila 49 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Burada süreden söz edilmesinin sebebi ise, genellikle satıcı veya sağlayıcılar hazine arazilerini 99 yıllığına kiralamakta, bu arazilerin üzerine devre tatil veya uzun süreli tatile imkan tanıyan tesisler yaparak tüketicilere pazarlamaktadırlar. Kira süresi sona erdiğinde, tesisleri boşaltarak hizmeti sonlandırmaktadırlar. Aşağıda bu tür sözleşmelerin nasıl kurulduğuna değineceğiz.

    Devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmeleri kurulmadan en az bir gün önce satıcı ve sağlayıcılar, tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmiş şekilde ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur. Bu kapsamda bir sözleşme yapılacak ise satıcı veya sağlayıcının tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını, sözleşmenin bir örneğinin de tüketiciye verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

    Genellikle, satıcı ve sağlayıcıların devre tatil hizmeti sunan tesislere bir gezi düzenlemek suretiyle, tesislerin tanıtımının yapılmasını müteakip saldırgan ticari yöntemlerle satış sözleşmesi imzalatılması yoluna gittiklerine şahit olunmaktadır. Bu tür bir geziye katılan, ancak bir devre tatil hakkı satın almak istemeyen tüketicilerin istemeyerek de olsa bir sözleşmeye imza atmış olmaları halinde ne yapılması gerekir? Bu durumda dahi tüketiciler, düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Bir oldubittiye getirildiğini düşündüğünüz devre tatil, devre mülk ve diğer tatil hakkını içeren sözleşmeleri imzalamayın. İmzaladığınız takdirde 14 GÜN içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkınızı; devre tatil sözleşmesinde PTT (iadeli-taahhütlü) ile, devre mülk sözleşmesinde ise noter ihtarnamesi yolu ile yazılı olarak göndererek kullanabilirsiniz. Burada önemli bir hususa değinelim. Şayet satıcı veya sağlayıcı, ön bilgilendirme formunu hiç vermemiş veya ön bilgilendirme formunda mevzuata göre olması gereken bilgilere yer verilmemiş veya yazılı bir sözleşmede mevzuata göre yer alması gereken hususlar eksik yazılmış, bir kopyası verilmemiş veya sözleşme ile birlikte mevzuatta yer alan cayma formunu tüketiciye vermemiş ise, yani kısaca satıcı geçerli bir sözleşme yapmamış ise tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreye tabi değildir. Bu şartlarda cayma hakkını kullanma süresi, her halükarda 1 yıl sonra sona ermektedir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma süresi içerisinde tüketiciden bir ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan bir belge vermesini isteyemez. Bu nedenle, herhangi bir ödeme yapmak veya senet vb. kıymetli evrakı imzalamak zorunda değilsiniz. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Burada görüyoruz ki, bir oldubitti sonucu tüketici sözleşme imzalamaya mecbur kalmış ise, cayma hakkını kullanmasından dolayı sözleşme öncesi kendisine sunulan hizmete ilişkin bir bedel ödemesi gerekmiyor. Ödenmiş bir bedel varsa da, geri isteme hakkına sahipsiniz.

Geçerli bir sözleşme kurulmuş olması halinde, tüketici 14 günlük süre içerisinde cayma hakkını kullanmış ise alınmış olan bedeller derhal tüketiciye iade edilir. Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir. Yukarıda, cayma süresi bitinceye kadar tüketiciden bir bedel istenmesinin ya da kıymetli evrak istenmesinin yasak olduğunu belirtmiştik. Bu yasağa rağmen bir bedel alınmışsa bu bedelin derhal iadesi gerekir, diyoruz.

    Diyelim ki; devre tatil, ön ödemeli devre tatil veya uzun süreli tatil sözleşmesi bedelini nakit ödemek yerine, satıcı veya sağlayıcının anlaşmalı olduğu bir bankadan bağlı kredi kullanmak suretiyle ödeme imkanı sunulabilir. Bu durumda; Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer. Bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.

    Şimdide Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerine bir göz atalım isterseniz. Bu sözleşmeler, satıcı ve sağlayıcıların, hazineden veya şahıslardan kiraladıkları ya da kendi mülkiyetlerinde olan boş araziler üzerine devre tatil veya uzun süreli tatil tesisleri yapmak sureti ile tüketicilerin yararlanmasını sağlamayı vaat ettikleri sözleşmelerdir.   

Ayni hakka konu bir taşınmazın veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkının ön ödemeli satılması durumunda, satıcı veya sağlayıcı tarafından tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesinin verilmesi zorunludur. Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise noterlikler aracılığıyla satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda:

Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir. Satıcı veya sağlayıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez.

Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

Tüketici, alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade eder.

Sözleşme bedelinin bir kısmının veya tamamının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcı tarafından kredi verene derhal bildirilmesi zorunludur. Tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde, sözleşme bedelinin %2’si kadar tazminat tutarı düşülerek kredi verene iade edilir. Kredi veren, söz konusu tutarı tüketiciye derhal geri öder. Ön ödemeli devre tatil sözleşmesine konu taşınmazın yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir. Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.

Sözleşmeye konu taşınmazın inşa edileceği arsa üzerinde yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. Burada belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ayni hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışı (devre mülk satışı) için yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi şartının yanı sıra; Kat irtifakı devrini tüketici lehine tapu siciline tescil etmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme düzenlemesi veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi düzenlemesi zorunludur. Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat mülkiyetine konu taşınmazın tüketici adına tescili veya kat irtifakına konu taşınmazın tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte taşınmazın zilyetliğinin devri ile teslim veya devir gerçekleşmiş kabul edilir. Taşınmazın kullanıma hazır bir şekilde tüketiciye zilyetliğinin devredilmesi gerekir. Aksi halde, teslim gerçekleşmemiş sayılır.

Şahsi hakka konu taşınmazın ön ödemeli satışında, konusu taşınmazın kullanım hakkı olan sözleşmelere ilişkin ön ödemeli satışlar, konusu şahsi hak olan ön ödemeli devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir. Şahsi hakka konu devre tatil amaçlı taşınmazın kullanım hakkının devrinin en geç otuz altı ay içinde yapılması ve bu hakka konu taşınmazın kullanıma elverişli bir şekilde sunulması zorunludur.

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA detaylı bilgiye 14.01.2015/29236 tarih/sayılı R.G.den ulaşabilirsiniz.

 

Bugünkü yazımızda; devre tatil, ön ödemeli devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti ile ilgili konulara değindik. Bir sonraki sayımızda, paket tur sözleşmeleri ile ilgili konulara değineceğiz. Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her zaman yanınızda...

 

Sorularınız için;

Salı-Çarşamba-Cuma günleri 10.30:16.30 saatleri arasında 4454487-4456700 numaralı telefonlardan ulaşabilir, [email protected] e-posta adresine yazabilirsiniz.

TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip ediniz...

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar