Emin Tamer Gören

Emin Tamer Gören

Tüketici Danışmanı

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI

01 Ağustos 2019 - 09:38

Dostlar merhaba! Bugün, SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE, TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARINI anlatmaya çalışacağız. Sohbetimize soru cevap şeklinde devam edelim.

 

Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi nedir?

Sigorta şirketinin veya sigortacılık yapan emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirketlerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimlerinden yapılan sözleşme demektir.

Emeklilik şirketi nedir?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketleri,

Sigorta ettiren kimdir?

Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişidir.

Sigorta şirketi nedir?

Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatıdır.

Sigorta şirketinin faaliyet alanları ve sorumlulukları nelerdir?

Sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.

Sigorta şirketi ile sigortacılık yapan emeklilik şirketleri yapmış oldukları sözleşmenin konusu ile bağlantılı şekilde borçların ifasına yönelik yardımcı hizmet sunmaları durumunda, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar, sözleşmenin konusuna dâhil edilmediği sürece bu hizmetleri kullanma konusunda zorlanamaz. Örneğin, kasko poliçesini yaptırdığınız şirketin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartı ile ödeme yapılacağına dair poliçede yazılı bir hüküm yoksa sigorta ettiren bu hizmeti kullanmaya zorlanamaz.

Sigorta şirketi ile sigortacılık yapan emeklilik şirketleri, akdettiği sigorta sözleşmesinin asli edim borcunu oluşturan risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemez.

Reasürans şirketleri yukarıda belirtilen hususları uygular.

Sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyecek sözleşme ve faaliyetler nelerdir?

Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sigortacılık faaliyeti değildir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında verilen bakım, onarım ve kullanıma ilişkin garanti ile bu garantinin kapsamını genişleten veya süresini uzatan sözleşmeler ya da garanti belgesi muafiyetine girmekle birlikte üretici veya ithalatçı tarafından verilen söz konusu hizmetler bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmez.

Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler nelerdir?

Her ne ad altında olursa olsun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1401 inci maddesi kapsamında teminat verilmesine yönelik faaliyetler (Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. ) sigortacılık faaliyetidir.

Sigortacılık faaliyeti, sigorta şirketleri, sigortacılık yapan emeklilik şirketleri ve reasürans şirketleri ile özel kanunları gereği sigortacılık yapan kişi ve kurumlar tarafından yürütülür.

Sigortacılık faaliyetlerinin yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler tarafından yürütülmesi, ruhsatsız sigortacılık faaliyeti olup, cezai müeyyideye tabidir.

Sigorta acentesi nedir?

Bir sözleşme ile bağlı bulundukları sigorta şirketlerinin temsilcileridir.

Sigorta acenteleri, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş, TOBB tarafından verilen levha kaydı olan şirketlerdir. (Üniversite mezunu olmak, 2 yıllık mesleki deneyim şartını yerine getirmiş olmak, SEGEM belgesine sahip olmak gibi şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir) Günümüzde sigortacılık sektöründeki en büyük problemlerden biri ‘yetkisiz’ kişilerin sigortacılık yapmasıdır.

Yetkisiz kişilerce yapılan sigortacılık faaliyetleri, riskin ortaya çıkması durumunda tüketicileri mağdur etmektedir. Bu nedenle sigorta ürünü satın alacak olan tüketicilerin ‘levha kaydı’ olan acenteleri tercih etmesi gerekmektedir.

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde nelere dikkat etmeliyim?

Belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, hiç bir şekilde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamaz, tüketici ile yaptığı sözleşmede de bu yönde ifadelere yer veremez. Örneğin: Elektronik ürünler satan marketlerden bir cep telefonu aldınız. Cep telefonunu alırken, satın aldığınız mağaza sizi korumak adına çalınmaya, kırılmaya veya arızaya karşı parasız olarak  CEPKASK denilen bir sigorta sözleşmesi yapmanızı önerdiler (parasını sizden almadan önermezler ya önerdiler diyelim). Bu sözleşmeye yönelik olarak “teminatı mağazamızdır” diye söyleyemezler veya sözleşmeye sigorta teminatının mağaza tarafından karşılandığına dair bir ifade yazamazlar.

Sigorta sözleşmesinin yapılmasına esas teşkil eden sözleşmede; tüketiciye, sigorta teminatının hangi şirket tarafından verildiği ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigorta tazminatının, riski üstlenen şirket tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği açıkça belirtilir. Tüketici lehine sigorta sözleşmesi yapan kişiye, şirket ile yapılan sigorta sözleşmesinin bir örneği verilir ve ilave bilgilere nereden ulaşılacağı konusunda tüketici bilgilendirilir.

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren, yaptığı sözleşme karşılığında sigorta şirketinden ya da emeklilik şirketinden ücret ya da komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyeceği gibi bu şirketler ile arasındaki herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle, sigorta şirketine ya da sigortacılık yapan emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla tüketici lehine sigorta sözleşmesi akdedemez.

Sigorta sözleşmeleri mesafeli olarak (uzaktan iletişim araçları ile) akdedilebilir mi?

Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebilir.

Mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

Elektronik ortamda yapılan sigorta sözleşmelerinde, bilgilendirmenin yapılmış sayılması, elektronik ortamda teyit edilmesine bağlıdır. Ancak, bilgilendirmeye esas hususların mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanların internet sitesinde yayımlaması ve sigorta sözleşmesinde yer almak isteyen kişilerin de bu bilgileri kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma imkânının verilmesi durumlarında, bilgi verme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Sigorta sözleşmesinin elektronik ortamda akdedildiği hâllerde, sigorta ettirenin kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma ve çıktı almasına imkân sağlayacak surette elektronik ortamda da poliçe düzenlenebilir. Bu durumda sigorta genel şartları bağlantı adresi göstermek suretiyle de verilebilir.

Poliçelerin elektronik ortamda düzenlendiği hâllerde, şirketin poliçeyi imzalama yükümlülüğü elektronik imza ile yerine getirilir.

Reasürans sözleşmeleri de mesafeli olarak akdedilebilir.

Sigorta Şirketleri Herkese açık öneri yapabilir mi?

Ürün teşhiri gibi yöntemlerle herkese açık öneride bulunmak suretiyle sigorta sözleşmeleri akdedilebilir. Ancak, bu halde sigortanın konusu, kapsamı ve prim miktarı açık ve net olarak gösterilir.

Ürün teşhirinin yapıldığı yerlerde, teknik personel dışındaki kişiler, ürün tanıtımı yapamaz ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunamaz.

 

            Detaylı bilgiyi, 25.04.2014 tarih ve 28982 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik’ten alabilirsiniz.

 

Bir sonraki sohbetimizde TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA TÜKETİCİ HAKLARINI anlatacağız. Bu makaleyi okuduysanız, olumlu/ olumsuz görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtiniz. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için, makalenin formatı (yazılışı, anlatım biçimi vb.) konusunda da fikirlerinizi önemsiyoruz.

 

Kamu yararına dernek statüsünde olan TükoDer her zaman yanınızda...

Sorularınız için;

Yaz sezonu nedeniyle dernek merkezimiz kapalı olacağından, [email protected] e-posta adresine yazabilirsiniz.

TükoDer Bilgi Platformu (İzmir) kullanıcı adıyla facebook, Instagram, Twitter, Linkedin hesaplarımız üzerinden siz tüketicilere hizmet vermeye devam etmekteyiz, bizi takip ediniz...

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar